El og Vand ved Suka Frederiksen

18. juli UKA2016/30

I medfør af § 33 Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremlægge følgende forslag til

Inatsisartubeslutning:

Forlag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut bemyndiges til at implementere fiskeindustritakster for levering af el- og vand for landbaserede slagterier som eks. Neqi A/S og Lilleholm Aps, således at de sidestilles med fiskerierhvervet som betaler 41,5 % af den lokale enhedsomkostning for Nukissiorfiits produktion og levering af el, vand i hver enkelt by og bygd.

(Medlem af Inatsisartut, Suka K. Frederiksen, Siumut)

Begrundelse:

Fiskeindustrien betaler i dag kun 41,5 % af de faktiske el- og vandomkostninger, hvorved produktionsomkostningerne i fiskebearbejdningsprocessen bliver sat ned med 58,5 %.

Såfremt dette også var tilfældet for landbaserede slagterier, ville det som et eksempel betyde en omkostningsreduktion på 1,5 mio. kr. årligt1 for Neqi A/S.

Det skal bemærkes, at der bør være samme vilkår for sammenlignelige erhverv i prissætningen i forbindelse med anvendelse af grøn energi. F.eks. der er forskellige takster for Neqi A/S i Narsaq

og på den anden side fiskefabrikken i Qaqortoq. Det er nødvendigt at fremhæve spdanne forhold i vurderingen af forslagets målsætning.

I og med at der bliver færre og færre dyrholdsfarmere og samtidig med, at vi har sat os mål op om at blive mere selvforsynende med levnedsmidler er det vigtigt at der arbejdes på, at det moderne slagteri Neqi A/S får de samme vilkår, som andre indhandlingsvirksomheder oppebærer.

Da slagteriet blev etableret, var det formålet, at der skulle slagtes 30-35.000 lam. Der skulle på det foreliggende grundlag etableres 25-30 heltids stillinger på slagteriet, og det fremgår tydeligt, at den aktuelle situation er en helt anden. Hvis således, at slagteriet skal drives rentabelt er det vigtigt, at

omkostningerne holdes nede, hvilket sker bedst ved, at nedbringe produktionsomkostningerne.

Heldigvis har Neqi A/S selv iværksat forsøgsproduktion af hundefoder, ligesom, der arbejdes med produktionsudvikling, udvikling af landbrug, hvilket alt sammen gør det spændende at skulle følge med på sidelinjen i fremtiden.

Slagteriet har stor betydning for Grønland; når selve slagtningen af lam kører på sit højeste er der 70-80 ansatte i en begrænset periode, hvorfor det også har stor betydning, at udvikle produkterne til at matche kundernes, og således at man sætter et mål om, at slagteriets produkter bliver

konkurrencedygtige på pris og kvalitet i forhold til de udenlandske produkter.

Det er vigtigt at understrege, at vi til stadighed bør sætte som en overordnet målsætning, at en udvikling af konkurrencedygtige produkter i sidste ende, skal komme forbrugerne til gode, på denne måde vil vi kunne udnytte vore ressourcer mere effektivt og udbrede disse til gavn for vores handel.

Det skal bemærkes, at det er nødvendigt at debattere det reducerede el og vandpriser for fiskeindustrien som anses som naturlig og, som bør fortsætte også selvom disse måtte have et stort overskud. Når virksomhedernes drift er blevet rentabelt er det vigtigt at vurdere om det reducerede

priser bør fortsætte.

Til slut vil jeg gerne opfordre til, at man fra Naalakkersuisut tager styrepinden og følger `Inuili`, Neqi A/S og Lilleholm Aps på tættere hold end tilfældet er i dag, således, at produktudviklingen kan ske i et samarbejde og således, at vi kan begynde, at dæmme op for den store import af

udefrakommende levnedsmidler og tage skridtet til at blive mere selvforsynende.

Med disse ord fremlægger jeg dette forslag til beslutning og håber på en velvillig modtagelse.

De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:

Idet forslaget afholdes indenfor bevillingsrammen på finansloven, har det umiddelbart ingen konsekvens på det offentlige

De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: Ingen

I sidestilling af erhvervene på taksterne på el, vand og varme vil takstnedsættelsen for slagterierne

bæres af øvrige forbrugere, herunder det øvrige erhvervsliv.

De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:

I sidestilling af erhvervene på taksterne på el, vand og varme vil takstnedsættelsen for slagterierne bæres af øvrige forbrugere, herunder almindelige borgere.